Loading...

DE KLANT maakt gebruik van en doet een beroep op de infrastructuur, de diensten en advisering op het gebied van muziekopname, productie en service van DE STUDIO.
DE STUDIO bezit de nodige kennis teneinde dergelijke professionele dienstverlening te bieden en is bereid deze kennis aan te wenden ten voordele van DE KLANT, die dit accepteert.

DE KLANT houdt zich op een (semi-) professionele manier met muziek bezig. Deze voorwaarden zijn van toepassing telkens op enige manier een beroep wordt gedaan op de infrastructuur, de diensten en advisering op het gebied van muziekopname, productie en service van DE STUDIO. Zij zijn van toepassing met uitsluiting van eventuele voorwaarden voorkomend op de documenten uitgaande van DE KLANT, voor zover deze laatste voorwaarden in strijd zijn met de eerste.

Artikel 1: Opdracht

1.1
DE STUDIO aanvaardt zijn infrastructuur ter beschikking te stellen en de gespecialiseerde diensten volgens uurregeling, als in BIJLAGE of op de bestelbon (als van toepassing) te verzekeren aan DE KLANT.

1.2
DE STUDIO zal deze diensten op het eigen adres en gedurende de termijn als in bijlage verrichten. DE KLANT zal, met het oog op het genieten van de diensten, vrije toegang hebben tot de infrastructuur van DE STUDIO, alsook tot alle materiaal, toestellen en informatie die betrekking hebben op de opdracht en verband houden met de uitvoering van de diensten. Concreet zal DE KLANT vooraf een limitatieve lijst bezorgen van alle leden en/of (sessie) muzikanten die gedurende de termijn aanwezig zullen zijn in DE STUDIO.
DE STUDIO behoudt zich het recht voor om personen die niet op deze lijst voorkomen de toegang te weigeren.

1.3
DE KLANT is op de hoogte van de technische infrastructuur van DE STUDIO. Mocht een bepaald toestel niet aanwezig zijn kan het via DE STUDIO gehuurd worden op het moment van de bestelling, tegen nader te bepalen prijs en voorwaarden. Hetzelfde geldt voor eventueel extra te verrichten diensten (technici, catering, …).

1.4
Tenzij anders overeengekomen, zullen de diensten worden verricht door de heer Dirk Miers eigenaar van DE STUDIO. DE KLANT wordt voor de toepassing van deze overeenkomst niet als consument beschouwd maar gaat een relatie aan met DE STUDIO als professionele muzikant en dient zich dus te gedragen naar de algemene en eerlijke beroepsgebruiken in de muziekindustrie. Op geen enkele manier komt er een arbeidsovereenkomst tot stand of is er sprake van een werkgever – werknemer relatie.

Artikel 2: Vergoedingen

2.1
Als tegenprestatie voor de in artikel 1 vermelde diensten zal DE STUDIO een vergoeding ontvangen van € 40 per uur exclusief BTW, als in bijlage of op de bestelbon. De prijs omvat niet alle extra werkuren en is in principe zonder eten of dranken en overnachting. Per vijf betalende en geldig geboekte dagen is het mogelijk één bijkomende dag in optie bij te nemen voor de helft van de prijs. Indien tijdens de opname blijkt dat die dag toch zal opgenomen worden, wordt het saldo bijkomende gefactureerd. Indien die optie niet wordt genomen blijft de kost bijgevolg beperkt tot de betaalde 50%.

2.2
Er wordt voorzien in een voorschot van 30% van dat bedrag te betalen bij de bestelling. Mocht de klant, om welke reden ook, afzeggen twee maanden voor de aanvang van de opname dan is een bedrag verschuldigd van 30% van het bedrag op de offerte. Indien er afgezegd wordt tot één maand, is een bedrag verschuldigd van 60% van het bedrag op de offerte. Bij afzegging minder dan één maand moet het totale bedrag / saldo integraal betaald worden op het rekeningnummer vermeld op de offerte / factuur. Indien DE KLANT zonder waarschuwing niet komt opdagen op de eerste geboekte dag, is bovendien een schadevergoeding van 25% bovenop het totale bedrag verschuldigd. Indien tijdens de opname blijkt dat er een probleem is met de betaling of er geheel of gedeeltelijk niet is betaald, is DE STUDIO ten allen tijde gerechtigd de opname stop te zetten zonder dat dit op enige manier aanleiding zal geven tot enige terugbetaling of vergoeding aan DE KLANT.

2.3
DE STUDIO heeft het recht een waarborg te eisen voor het geval DE KLANT schade toebrengt aan de infrastructuur van DE STUDIO.

2.4
De prijzen zijn in principe vast. DE STUDIO behoudt echter het recht om jaarlijkse prijsaanpassingen door te voeren, te indexeren of andere prijsverhogingen van derden door te rekenen aan DE KLANT.

2.5
Klachten betreffende de facturatie en overeenkomsten kunnen niet aanvaard worden wanneer zij niet aangetekend bij DE STUDIO toekomen binnen de zeven werkdagen na factuurdatum. Bij gebrek aan betwisting binnen deze termijn wordt de factuur beschouwd als aanvaard. De facturen zijn dus betaalbaar de zevende werkdag na factuurdatum. Elke niet betaalde factuur brengt vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder aanmaning een interest op van 12% per jaar. Wanneer de factuur onbetaald blijft gedurende vijf dagen na de verzending van een aangetekende ingebrekestelling, zal de schuld bovendien worden verhoogd met 10% van het factuurbedrag, met een minimum van € 100 (waarde januari 2007 en te indexeren). Dit geldt als forfaitaire schadevergoeding voor de andere onkosten dan het renteverlies en de eigenlijke gerechtskosten. Tenzij anders vermeld, gebeurt de betaling van deze factuur enkel geldig en kwijtend door overschrijving op bankrekening BE73 2930 0225 0960 van DE STUDIO en met vermelding van de referentie als vermeld op de factuur.

2.6
De facturen van DE STUDIO kunnen geldig zowel per post als per email naar DE KLANT worden gestuurd.
Artikel 3: Informatie
Partijen erkennen dat zij, door de uitvoering van de diensten, kennis kan krijgen van strikt vertrouwelijke informatie en verbinden er zich toe om alle informatie van persoonlijke, commerciële, technische, operationele, financiële of welkdanige andere aard die door of naar aanleiding van de uitvoering van de diensten wordt vernomen of die wordt medegedeeld, tegenover derden geheim te houden en niet tot eigen voordeel of ten voordele van enige andere persoon of entiteit aan te wenden.

Persoonsgegevens van DE KLANT en/of zijn gasten die vrijwillig ter beschikking werden gesteld mogen door DE STUDIO worden gebruikt om deze op de hoogte
te houden van de DE STUDIO activiteiten en aanverwanten van bedrijven waar DE STUDIO een samenwerkingsverband mee heeft. Indien deze gegevens elektronisch zouden verwerkt worden heeft men uiteraard altijd de rechten van wijziging en consultatie conform de Privacywet van 1992.

Er wordt overeengekomen dat DE STUDIO op volgende manier een zogenaamde “credit” zal verkrijgen op de geluidsdragers van DE KLANT: Op zijn beurt is DE STUDIO gerechtigd ten allen tijde gebruik te maken van naam, beeld, logo, muziekfragment van DE KLANT voor marketing en prospectiedoeleinden.

Artikel 3: Welzijn tijdens het werk

3.1
DE KLANT zal ervoor instaan dat er geen hinderlijke zaken of zaken die mogelijk een fysiek, technisch of hygiënisch gevaar kunnen betekenen (wapens, stralingsapparatuur, voedsel, drugs, kinderen, dieren, …) in DE STUDIO aanwezig zijn. Algemeen zal DE KLANT er voor zorgen dat alles in een aangename sfeer verloopt en dat de gasten de studiotechnici op een respectvolle manier behandelen.

3.2
DE KLANT is volledig verantwoordelijk voor het gedrag van zijn gasten. Mocht er tijdens de diensten een incident gebeuren van geweld of handtastelijkheid dan heeft DE STUDIO op dat moment het recht om na overleg met en waarschuwing van DE KLANT de diensten onmiddellijk stop te zetten, met behoud van de tot dan gerealiseerde opnamen in eigendom, voor rekening van DE KLANT zonder dat dit op enige manier aanleiding zal geven tot enige terugbetaling of vergoeding aan DE KLANT.

Artikel 4: Aansprakelijkheid

4.1
DE STUDIO aanvaardt geen enkel risico voor diefstel, verlies, beschadiging van goederen meegebracht door DE KLANT. Indien DE KLANT de infrastructuur van DE STUDIO op enige manier beschadigd, zal die dienen vergoed te worden tegen nieuwwaarde volgens de tarieven die door DE STUDIO door middel van catalogi of offertes aantoonbaar worden gemaakt.

4.2
Als apparatuur van of gehuurd via DE STUDIO op enige manier defect is (behoudens artikel 5.1) zal DE STUDIO alles in het werk stellen om deze op een professionele manier te herstellen zodat DE KLANT dit in geen geval kan inroepen om contract te beëindigen, terugbetaling of schadevergoeding te vragen.

4.3
Elke situatie van stroompanne, onweer, staking, overlast door geluidshinder omwille van onvoorziene omstandigheden zoals maar niet beperkt tot wegenwerken, luchtverkeer, … en alle andere gevallen van overmacht, kunnen uiteraard nooit aanleiding geven tot enige terugbetaling of schadevergoeding. Artikel 6: Archivering

DE STUDIO verbindt er zich toe om van elke opname (behoudens proefopnamen) een back up tape te bewaren gedurende twee jaar na de opname.

Artikel 5: Onafhankelijkheid van de clausules

Deze overeenkomst vervangt alle andere overeenkomsten en/of correspondentie tussen partijen.
Mocht één dezer clausules oa. door een dwingende wetsbepaling nietig komen te worden, zal deze vervangen worden door de clausule die het meest aansluit bij de intentie van DE STUDIO.

Artikel 6: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze Overeenkomst is Het Belgisch Recht van toepassing. Indien gebeurlijke geschillen niet in der minne kunnen worden opgelost, zullen enkel de Nederlandstalige Hoven en Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel bevoegd zijn om van het geschil kennis te nemen. Partijen erkennen deze voorwaarden te kennen en er volledig mee akkoord te gaan.